Obchodné odmienky
 

Obchodné podmienky

Motoraj.sk je internetový obchod zameraný na predaj motocyklového oblečenia, náhradných a túningových dielov, auto a motodoplnkov, pneumatík a ďalšieho motopríslušenstva.

Predávajúcim je Motoraj.sk

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý firma ponúka.

Používaním web-stránok internetového obchodu Motoraj.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Motoraj.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

OBJEDNÁVANIE

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach

b) e-mailom,

c) písomnou objednávkou,

d) osobne na adrese Motoraj, Olympionikov 2, Prievidza.

Objednávka:

prijatá - potvrdenie prijatia objednávky v e-shope

rozpracovaná - potvrdenie spracovania objednávky

expedovaná - objednávka bola expedovaná zákazníkovi

refundovaná - náhrada výdajov pri stornovaní

zrušená - objednávka bola zrušená

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí Motoraj.sk počas pracovných dní do 24 hodín vygenerovaným e-mailom "rozpracovaná objednávka" . Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! V deň zaslania tovaru zákazníkovi je zákazník informovaný vygenerovaným e-mailom "expedovaná objednávka"

Motoraj.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom, písomne, osobne. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašleme peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručíme iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. Zákazník je informovaný vygenerovaným e-mailom "zrušená objednávka"

Motoraj.sk má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Motoraj.sk má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu.

CENY

Motoraj.sk je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke.

Motoraj.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

PLATBY

Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet Motoraj.sk na základe zálohovej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví Motoraj.sk zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uhradiť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet Motoraj.sk,

d) v hotovosti na adrese Motoraj.sk

Platba je možná iba v eurách.

Daňový doklad (faktúru) posiela Motoraj.sk kupujúcemu spolu s tovarom.

DODACIE PODMIENKY

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade. Dodacia lehota na tovar v ponuke je vo väčšine prípadov do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade alebo u jeho distribútora. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia, maximálne 1 mesiac. O dodacej lehote a termíne dodania budeme kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

DORUČENIE TOVARU

Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR. Motoraj.sk zabezpečuje dopravu:

a) kuriérskou službou 4,0€

b) osobný odber tovaru na adrese Motoraj, Olympionikov 2, Prievidza.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

Spolu s tovarom dodá Motoraj.sk kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, návod na obsluhu a záručný list.

Motoraj.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. 

Motoraj.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. To sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom - neplatí pri osobnom odbere tovaru.

Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoužitý,

b) nepoškodený,

c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale,

e) vrátane priloženého dokladu o kúpe

f) elektrické diely nie je možné vrátiť späť na čom sa osoba povinná aj scudziteľ výslovne dohodli.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar je povinný písomne kontaktovať Motoraj.sk so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

zaslať tovar naspäť a uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Tovar v ponuke je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného Motoraj.sk vykonajú záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo Motoraj.sk a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

V zmysle ustanovenia § 502 Občianskeho zákonníka zákazník súhlasí s tým, že záručnú dobu elektrických dielov je možné si uplatniť iba potom ako elektrický náhradný diel bol nainštalovaný servisom opravneným k takejto montáži.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol neodborne nainštalovaný.

Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Motoraj.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby. Poskytnutie údajov je dobrovoľné,nepovinné. Vaše osobné údaje zostanú uložené na dobu neurčitú v našej databáze. Ostanú pre prípadné riešenia reklamácií, či iných obojstranných záležitostí-odvolávajúc sa na zákon č.428/2002 Zb.z. o ochrane osob.údajov. Neslúžia a nebudú využívané pre reklamné účely a nebudú poskytované tretím osobám.
Ste však oprávnený podľa §20 odst.3 namietať proti ich ďalšiemu využívaniu a to písomnou formou.

Ďakujeme za pochopenie.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

Motoraj Facebook

 

HLASUJ

Svitok Tomáš #55


Odporúčame:

PZP Genertel

 


 

www.makrosport.skpohare-makrosport-sk


Obchodní partneri

 

logo motullogo malagutilogo aprilia logo logo91

logo bbmotologo moped slovakialogo moto-armylogo germotelit_slov hart-logo